Byłam w Jarocinie – konkurs – REGULAMIN

 
Spontanicznie urządziłam konkurs w moim najnowszym filmiku i poniżej zamieszczam już mniej spontaniczny regulamin. 


REGULAMIN 
 § 1. Warunki uczestnictwa 
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy skomentować film konkursowy i odpowiedzieć w komentarzu na pytanie: Dlaczego warto odwiedzić Twoje miasto?
2. Komentarz należy zamieścić w okresie od 27.11.2016 do 11.12.2016 godz. 23:59. Późniejsze wpisy nie będą rozpatrywane w konkursie.
3.  Najciekawsza wypowiedź zostanie nagrodzona.
4. Wszystkie komentarze mogą nieodpłatnie zostać opublikowane na stronach Organizatora oraz innych materiałach promocyjnych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter zdjęcia, obrazę uczuć religijnych lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.
§ 2. Nagrody 
1. Nagrodą w konkursie jest pamiątkowy kubek z Jarocina.
2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
3. Laureat konkursu wybierany jest na podstawie decyzji jury.
4. Laureat zostanie poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.
5. Laureat zobowiązuje się do przesłania swoich danych adresowych Organizatorowi, zachowując ciągłość korespondencji, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku odzewu ze strony Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy spośród pozostałych Uczestników.
 § 3. Postanowienia końcowe 
1. Organizatorem konkursu jest administrator strony www.ciociaebi.pl.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwisy Facebook i Youtube.

Dodaj komentarz