Regulamin „Trzydzieści kopert”

Regulamin konkursu, w którym można wygrać egzemplarz książki „Trzydzieści kopert” Ewy Mielczarek dla wskazanej biblioteki.


§ 1. Warunki uczestnictwa

1. Aby wziąć udział w konkursie, należy skomentować grafikę umieszczoną na profilu Ewa ‘ebi’ Mielczarek na facebooku: wskazać bibliotekę, do której powinien trafić egzemplarz książki “Trzydzieści kopert” Ewy Mielczarek i uzasadnić wypowiedź.

2. Komentarz należy zamieścić w okresie od 14.06.2019 do 30.06.2019 godz. 23.59. Późniejsze wpisy nie będą rozpatrywane w konkursie.

3. Wszystkie komentarze mogą nieodpłatnie zostać opublikowane na stronach Organizatora oraz w innych materiałach promocyjnych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszenia ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter komentarza, obrazę uczuć lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.

§ 2. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest egzemplarz powieści “Trzydzieści kopert” Ewy Mielczarek wysłany w darze do biblioteki wskazanej w zwycięskim komentarzu.

2. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.

3. Laureat konkursu wybierani są na podstawie decyzji Organizatora.

4. Laureat zostanie poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.

6. Nagrodę książkową przesyła Organizator.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzcy w przypadku małej liczby uczestników konkursu.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Organizatorem konkursu jest administratorka strony www.ciociaebi.pl.

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwisy Youtube, Facebook i Instagram.

7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez Organizatora poza portalem Facebook.