Zmiana regulaminu konkursu „Sceny z książki”

Pamiętacie o konkursie, w którym można wygrać „Pudełko na zimę dla książkoholika”? Nastąpiła drobna zmiana regulaminu- zamieszczam Wam go poniżej. Od dziś zdjęcia wysyłamy mailowo, a nie zamieszczamy w aplikacji.
Przepraszam za utrudnienia!

REGULAMIN
§ 1. Warunki uczestnictwa
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać fotografię zgodną z tematem konkursu (wraz z opisem) na adres mailowy ciocia.ebi@gmail.com. Zdjęcia zostaną zamieszczone w odpowiednim albumie na profilu „ciocia ebi” na facebooku. 
2. Temat konkursu brzmi: Jaką scenę chciałbyś „zobaczyć” w mojej debiutanckiej powieści?
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.  Kolejne prace dodawane przez tego samego użytkownika będą ignorowane.
4. Zdjęcia można wysyłać w terminie od 6 listopada do 15 grudnia 2015. 
5. Zdjęcia powinny być przesłane w formacie .jpg i wymiarach większych niż 600×600 pikseli. Pliki nie mogą przekraczać 10 MB.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszonej pracy ze względu na niezgodność z regulaminem, dyskryminujący charakter zdjęcia, obrazę uczuć religijnych  lub inne treści niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź zasadami współżycia społecznego.
7. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii.
§ 2. Nagrody
1. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Organizatora. 
2. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest „Pudełko na zimę dla książkoholika”, zawierające książkę- niespodziankę (nowość wydawnicza) oraz gadżety związane z czytaniem jako hobby. Drugie i trzecie miejsce nagradzane jest symboliczną nagrodą niespodzianką. 
3. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.
4. Laureaci konkursu wybierani są poprzez głosowanie użytkowników portalu Facebook- nagrodzone zostaną trzy osoby, które w dn. 15 grudnia 2015 o godz. 23:59 będą miały najwyższą liczbę „lubię to”. W przypadku remisu w liczbie głosów ostateczna decyzja o przyznaniu nagrody należy do Organizatora. 
5. Laureaci zostają poinformowani o wygranej w konkursie w przeciągu 7 dni od daty zakończenia konkursu.  
6. Laureaci zobowiązują się do przesłania swoich danych adresowych Organizatorowi, zachowując ciągłość korespondencji, w przeciągu 7 dni od otrzymania wiadomości o wygranej. W przypadku braku odzewu ze strony Laureata, Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia zwycięzcy spośród Uczestników, którzy uzyskali następną w kolejności ilość głosów. 
§ 3. Postanowienia końcowe
1. Organizatorem konkursu jest  administrator strony www.ciociaebi.pl.
2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
5. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
6. Konkurs nie jest finansowany, wspierany ani organizowany przez serwis Facebook.

Dodaj komentarz